New Release | UPM Press

» NEW RELEASE

New Release

 

Get Our Latest Books Now!   

 

 

Kesedaran Pendidikan Alam Sekitar di Malaysia

Buku ini khususnya ditujukan kepada masyarakat Malaysia yang memerlukan bahan berkaitan dengan kesedaran alam sekitar dan pendidikan alam sekitar yang menjadi antara inti pati kepada pembangunan lestari yang diwar-warkan pada masa sekarang. Buku ini datangnya daripada kesedaran untuk menambah bahan-bahan yang lebih berunsur kepada alam sekitar, pendidikan dan seterusnya kesedaran tentangnya. Masyarakat Malaysia yang telah lama merdeka dan secara denamik telah berubah untuk menjadi masyarakat madani yang mengambil berat tentang alam sekitarnya. Masyarakat yang sedar tentang kepentingan alam sekitar secara langsung adalah masyarakat yang sejahtera hidupnya.

 

Kesemua artikal datangnya daripada penyelidikan dan kajian tindakan yang telah mereka lakukan. Kesedaran terhadap penjagaan alam sekitar perlu dipupuk di peringkat anak-anak masih kecil lagi. Mereka perlu diberikan pengetahuan yang secukupnya tentang alam sekitar. Ini disebabkan bumi yang mereka diami ini hanya ada satu sahaja dan tiada penggantinya. Alam sekitar ini perlu diuruskan dengan baik untuk kepentingan generasi pada masa hadapan. Justeru, pengetahun untuk memelihara dan memulihara alam sekitar perlu mereka ketahui di samping amalan dan tingkah laku yang positif perlu diterapkan agar alam sekitar ini tidak terus musnah atas tangan mereka sendiri.

 

978-967-2989-50-9

 

Penulis:

Hanifah Mahat, Mohmadisa Hashim, Nasir Nayan, Yazid Saleh

 

RM 62.00

 

105 muka surat

 

 

Isu Pembangunan Menerusi Komuniti

 

 

Isu Pembangunan Menerusi Komuniti

Penulisan bab dalam buku ini adalah hasil usaha dan gabungan kepakaran para pensyarah di Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan (JSKP), Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. JSKP merupakan jabatan yang memberi tumpuan kepada pengajian dalam bidang Sains Sosial dan Kemanusian serta Pembangunan seperti Antropologi, Sosiologi, Psikologi, Kerja Sosial, Pembangunan Komuniti, dan Pengajian Bandar dan Wilayah.

Buku ini memberi pendedahan kepada pembaca mengenai isu pembangunan yang merentasi pelbagai latar belakang komuniti di Malaysia. Antara isu yang diketengahkan meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, psikologi, budaya, kerja sosial serta teknologi maklumat dan komunikasi yang memberi sisi penting dalam membincangkan usaha untuk membangunankan  komuniti. Pembangunan komuniti merupakan satu proses berterusan yang membangunkan komuniti. Kini, pembangunan komuniti dilihat spektrum yang menyeluruh yang akhirnya bermatlamat untuk memberi kesejahteraan hidup kepada komuniti.

978-967-2989-40-0

Editor:
Azlina Mohd Khir, Nobaya Ahmad

RM 75.00

Muka Surat: 288

 

 

 

 

BRIS Soil Formation, Properties and Utilisation

Entitled BRIS Soil: Formation, Properties and Utilisation the book is written to describe and discuss the geology of BRIS landscape, formation of BRIS Soils, their physic-chemical properties, classification and management for crop cultivation. The crops include vegetables, kenaf, tobacco, cashew nut, oil palm and rubber. Recent advances in agricultural innovations or agro-technology packages obtained from R&D on BRIS Soils in Malaysia are highlighted. The last chapter concerns with further R&D needed to enhance the productivity of the infertile BRIS Soils for sustainable crop production.

 

978-967-2989-54-7

 

Penulis: Shahshuddin Jusop, Khairul Hafiz Mohd Yusoff, Arifin Abdu

 

RM 70.00

 

Muka Surat: 153

 

 

 

 

English For Kids Introducing Letters Level 1

 

English for Kids is a series comprising of four books. This series has been developed to help children learn English systematically from Beginner, Intermediate and Advanced level. The books contain all sorts of exercises that are essential for proper understanding of the child. Furthermore, they will-versed in English when learning progressively by levels in each series

 

978-967-2395-76-8

 

Penulis: Vijayaletchumy Subramaniam, Sariah Amirin, Kavenia Kunasegran

 

RM 22.60

 

Muka surat: 127

 

 

 

English For Kids Introducing Phonics Level 2

 

English for Kids is a series comprising of four books. This series has been developed to help children learn English systematically from Beginner, Intermediate and Advanced level. The books contain all sorts of exercises that are essential for proper understanding of the child. Furthermore, they will-versed in English when learning progressively by levels in each series.

978-967-2395-77-5

 

Penulis: Vijayaletchumy Subramaniam, Sariah Amirin, Kavenia Kunasegran

 

RM 38.00

 

Muka surat: 227

 

 

English For Kids Introducing Writing Level 3

 

English for Kids is a series comprising of four books. This series has been developed to help children learn English systematically from Beginner, Intermediate and Advanced level. The books contain all sorts of exercises that are essential for proper understanding of the child. Furthermore, they will-versed in English when learning progressively by levels in each series.

 

978-967-2395-78-2

 

Penulis: Vijayaletchumy Subramaniam, Sariah Amirin, Kavenia Kunasegran

 

RM 19.00

 

Muka surat: 94

 

 

English For Kids Introducing Comprehension Level 4

 

English for Kids is a series comprising of four books. This series has been developed to help children learn English systematically from Beginner, Intermediate and Advanced level. The books contain all sorts of exercises that are essential for proper understanding of the child. Furthermore, they will-versed in English when learning progressively by levels in each series.

978-967-2395-79-9

 

Penulis: Vijayaletchumy Subramaniam, Sariah Amirin, Kavenia Kunasegran

 

RM 17.60

 

Muka surat: 84

 

 

 

Mereka Bentuk Logo Produk Dengan Office Powerpoint

 

Buku Mereka Bentuk Logo Produk dengan Microsoft Office PowerPoint ini diilhamkan hasil daripada aktiviti jaringan khidmat masyarakat di Pusat Komuniti Desa (PKD) Panchor, Muar, Johor. Kami telah mengadakan beberapa program dengan komuniti desa Panchor bermula 2017 sehingga beberapa tahun kemudian sebagai usaha untuk mendekati usahawan dan pengusaha produk desa. Dengan semangat bahawa kemajuan ekonomi juga perlu dirasai oleh masyarakat desa, beberapa siri latihatan pemasaran dengan bantuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) telah dilaksanakan. Antara latihan terawal ialah mereka logo produk. Pendekatan mencipta logo yang bersesuaian dengan produk dilihat dapat meningkatkan minat para usahawan desa bagi merancakkan aktiviti pemasaran. Pemilihan perisian ini dibuat kerana ia mudah diperoleh dan dipasang (install) pada kebanyakan komputer. Kami berharap buku ini dapat mendorong dan meningkatkan keyakinan dalam merebut peluang pemasaran yang lebih berkesan. Seterusnya, nenberi manfaat kepada masyarakat dalam meningkatkan ilmu dan kemahiran penggunaan ICT.

 

978-967-2989-34-9

 

Penulis:

Masnida Hussin, Asma Zubaida Amri, Hazlina Hamdan, Sazlinah Hasan

 

RM 46.00

 

Muka Surat: 80

 

 

 

 

Kata dan Rupa

 

Kata dan Rupa adalah sebuah naskah Melayu yang mengandungi himpunan lukisan yang bersumberkan peribahasa Melayu. Dengan kata lain ia merupakan pengungkapan peribahasa Melayu dalam bentuk seni tampak. Lukisan ini diolah daripada pengamatan dan pemerhatian penulis/pelukis terhadap naratif dan jiwa Melayu yang kian lama terbelenggu dalam arus pembangunan. Watak yang ditonjolkan adalah intipati kepada budaya dan adat resam Melayu yang menjadi bahasa silam khazanah bangsa. Buku ini diharap akan menjadi panduan dalam memahami peribahasa Melayu secara tampak dan menjadi pemangkin dalam mmahami dan menerokai inti-pati khazanah budaya dan warisan bangsa.

 

978-967-2989-42-4

 

Penulis:

Noor Azizi Mohd Ali

 

RM 76.00

 

Muka Surat: 225

 

 

Impak Program Kredit Mikro Ke Atas Pendayaupayaan Usahawan Mikro Wanita

 

Buku Impak Program Kredit Mikro Ke Atas Pendayaupayaan  Usahawan Mikro Wanita ini ditulis dengan tujuan untuk berkongsi dapatan kajian yang telah dijalanan tentang pendayaupayaan usahawan mikro wanita di Negeri Terengganu. Tidak dapat dinafikan kepentingan sumbangan wanita dalam ekonomi keluarga dan negara. Oleh itu, sejauh mana mereka ini menyumbang kepada ekonomi keluarga dan berdaya upaya sebagai pengusaha perlu difahami.

 

Bagi mengimbangi dan mewarnai penulisan ini supaya lebih menarik, penulis menggunakan bahasa yang mudah, mengelakkan daripada menggunakan konsep atau istilah yang sukar dan penulisan dibantu dengan jadual dan rajah yang mudah dan ringan

 

978-967-2989-63-9

 

Laily Paim, Zumilah Zainalaludin, Askiah Jamaluddin

 

RM 38.00

 

Muka Surat: 165

 

 

 

 

Psikologi Kognitif Ad Din Personaliti dan Teknik Rawatan Kaunseling

 

Psikologi Kognitif Ad Din berteraskan prinsip kesejagatan alam serta kebenaran penerimaan keilmuan kurniaan Allah SWT. Struktur analisis bagi melahirkan konstruk proses kaunseling Kognitif Ad Din berasaskan pendekatan kontekstual-konstruktivis. Sebagai khalifah, seorang insan dituntut sentiasa menjana pertumbuhan swadirinya ke     arah mencari kesejahteraan kesederhanaan untuk diri dan masyarakatnya. Psikologi Kognitif Ad Din juga membekalkan suatu kerangka ruang rujuk untuk kaunselor berdaya menerap susunan qalb, aqal dan nafs dengan menggunakan pemikiran kognitif serta retrofleksi swadiri ke arah analisis martabat masyarakat sebagai konstruk patologi kaunseling.

 

978-967-2989-14-1

 

Penulis:

Othman Mohamed

 

RM 114.00

 

Muka Surat: 185

 

 

 

 

Buku Panduan Imbuhan Bahasa Melayu melalui Teknik GAD

 

Buku Panduan Teknik GAD dibangunkan hasil kajian selama 5 tahun untuk mengetahui penguasaan bahasa dalam kalangan murid di sekolah rendah serta cabaran yang dihadapi oleh warga pendidik semasa menyampaikan pengajaran. Hasil kajian mendapati murid menghadapi masalah yang amat ketara dalam aspek pengimbuhan. Kekurangan pendedahan tentang alomorf menyebabkan murid gagal mengenal pasti kata dasar dalam sesuatu perkataan berimbuhan dan sering melakukan kesalahan ejaan. Justeru, teknik GAD iaitu gabungan grafik, akrostik dan dadu diperkenalkan untuk membantu murid menguasai imbuhan dengan mudah. Teknik GAD merupakan kombinasi keperluan murid dalam memenuhi hasrat pembelajaran abad ke-21 (PAK21). Penglibatan guru sebagai pembimbing  merupakan aspek utama yang ditekankan dalam teknik GAD. Buku ini memperincikan kesilapan lazim dan langkah penyelesaian bagi murid mengatasi masalah tertentu. Oleh sebab itu, buku ini diharap dapat membantu warga pendidik dalam melahirkan generasi yang berpemikiran kritis dan kreatif agar dapat memartabatkan bahasa kebangsaan.

 

978-967-2989-13-4

 

Vijayaletchumy Subramaniam, Mazlan Ismail

 

RM 39.00

 

Muka Surat: 46

 

 

 

Analisis Wacana Strategi Komunikasi Strategi Kesopanan

 

Buku ini dihasilkan berdasarkan keperluan kajian terhadap analisis wacana, strategi komunikasi dan strategi kesopanan. Selain itu, buku ini juga disertakan dengan kajian yang dijalankan dalam kalangan pelajar sekolah rendah, pelajar universiti dan masyarakat setempat.

 

Memandangkan masyarakat di seluruh dunia telah mencapai ke tahap dunia digital, maka buku ini telah memberi peluang kepada pengguna Bahasa untuk mengenal pasti tahap penerimaan teknologi. Justeru, penjelasan tentang model penerimaan teknologi disertakan supaya pengguna

 

978-967-2989-28-8

 

Normaliza Abd Rahim

 

RM 57.00

 

Muka surat: 138

 

 

 

Dual Pet Tracers in Molecular Imaging & Interesting Images

 

This guide comprises up-to-date case-based illustrations on the use of dual tracer molecular imaging, where there is good evidence that patients will benefit from improved disease assessments resulting in altered patient management and outcomes. This book documents the importance of contemporaneous utility of molecular imaging probes utilizing multimodality imaging tools which highlight alterations in cellular changes of various mechanisms that outline common and interesting features of cancer genesis and sequelae of other non-communicable diseases in cardiology and neurology. This book edition also highlights problems and new strategies in diagnosing pediatric diseases utilizing these imaging techniques.

 

978-967-2989-12-7

 

Fathinul Fikri Ahmad Saad

 

RM 95.00

 

Muka surat: 195

 

 

Literasi Undang-undang dalam Pendidikan

 

Aspek perundangan dalam pendidikan begitu penting kepada pendidik. Pendidikan abad ke-21 sering dibayangi dengan konsep pengajaran. Namun sebenarnya, pendidikan adab ke-21 hadir dengan pelbagai risiko dalam aspek perundangan pendidikan. Pendidikan dan undang-undang tidak boleh dipisahkan dalam konteks dunia hari ini. Kedua-dua aspek ini perlu difahami secara bersepadu oleh pendidik untuk kerjaya, moral diri dan kepercayaan. Kesan daripada kurang faham mahupun silap faham terhadap literasi undang-undang oleh pendidik mengundang kepada risiko yang akan memudaratkan diri. Buku ini membincangkan asas literasi yang perlu difahami oleh para pendidik, dan akan memberikan nilai pelengkap kepada pendidik untuk memahami kenteks undang-undang. Proses buku ini telah diadun dengan elemen seperti di dalam bab; Leterasi Undang-undang; Sistem Mahkamah di Malaysia; Tort; Doktrin in Loco Parentis; dan Kewajipan Berjaga-jaga (Duty of Cares). Semoga  buku ini menjadi salah satu panduan kepada pendidik khususnya guru di Malaysia.

 

978-967-2989-58-5

 

Mod Faiz Mohd Yaakod

 

RM 36.00

 

Muka surat: 56

 

 

Cloud Security A Geberak Guide To Secured Computing

This book focuses on concept, implementation, and analysis for those who want to study Cloud security. The Cloud security area is broad and can be studied in wide-ranging perspectives. Therefore, this book provides initial direction to give a better understanding of Cloud security before the further investigation is been studied.

Cloud computing becomes a powerful trend in the development of ICT and its advances as well as commerce and industry fields. The availability of Cloud services by existing Cloud Service Providers (CSPs) already proved its effectiveness in sharing services to a large-scale number of users.

In general, the security aspect required accountable element during data transmission where comprises assurance of obligations to protect the data/information including concerns on who process the data and where the data been stored. Optimistically, this book able to help the readers to gain the scope of Cloud security at glance but comprehensive.

978-967-2989-11-0

Penulis:

Masnida Hussin, Aziah Asmawi, Normalia Samian

RM 32.00

Muka Surat: 97

Untuk mengetahui lebih lanjut anda boleh dapatkan buku ini dengan datang terus ke KEDAI BUKU PENERBIT UPM, kedai-kedai buku terpilih atau menerusi pembelian dalam talian (online) menerusi laman web https://www.upmpress.com.my 

WVIMTA:19:13